Redis Kuyruğu

Redis tabanlı mesaj kuyruğu, mesajların gecikmeli işlenmesini destekler.

Kurulum

composer require webman/redis-queue

Yapılandırma Dosyası

Redis yapılandırma dosyası varsayılan olarak config/plugin/webman/redis-queue/redis.php dizininde oluşturulur ve aşağıdaki gibi içeriğe sahip olur:

<?php
return [
  'default' => [
    'host' => 'redis://127.0.0.1:6379',
    'options' => [
      'auth' => '',     // Şifre, isteğe bağlı parametre
      'db' => 0,      // Veritabanı
      'max_attempts' => 5, // Tüketim başarısız olduğunda tekrar deneme sayısı
      'retry_seconds' => 5, // Tekrar deneme aralığı, saniye cinsinden
    ]
  ],
];

Başarısız Tüketimi Tekrar Deneme

Eğer tüketim başarısız olursa (istisna oluşursa), mesaj gecikmeli kuyruğa konur ve bir sonraki denemeyi bekler. Tekrar deneme sayısı max_attempts parametresi ile kontrol edilir. Tekrar deneme aralığı ise retry_seconds ve max_attempts parametreleriyle birlikte kontrol edilir. Örneğin, max_attempts 5 ve retry_seconds 10 olarak ayarlandığında, ilk deneme aralığı 1*10 saniye, ikinci deneme aralığı 2*10 saniye, üçüncü deneme aralığı 3*10 saniye şeklinde olur ve bunun gibi 5 kez tekrar deneme yapılır. Eğer max_attempts ayarlanan deneme sayısını aşarsa, mesaj {redis-queue}-failed adlı başarısız kuyruğa konulur.

Mesaj Gönderme (Senkronize)

Not
webman/redis-queue sürüm 1.2.0 veya üstüne ihtiyaç duyar, redis eklentisi desteği gerektirir.

<?php
namespace app\controller;

use support\Request;
use Webman\RedisQueue\Redis;

class Index
{
  public function queue(Request $request)
  {
    // Kuyruk adı
    $queue = 'send-mail';
    // Veri, doğrudan dizi olarak iletilir, seri hale getirmeye gerek yok
    $data = ['to' => 'tom@gmail.com', 'content' => 'hello'];
    // Mesaj gönderme
    Redis::send($queue, $data);
    // Gecikmeli mesaj gönderme, mesaj 60 saniye sonra işlenir
    Redis::send($queue, $data, 60);

    return response('redis queue test');
  }

}

Redis::send() başarıyla mesaj gönderildiğinde true döner, aksi halde false döner veya istisna fırlatır.

İpucu
Gecikmeli kuyruğun tüketim süresinde hata oluşabilir, örneğin tüketim hızı üretim hızından düşük olduğunda kuyruk tıkanabilir ve bu sayede tüketim gecikebilir. Bu durumu hafifletmek için daha fazla tüketim süreci eklemek faydalı olabilir.

Mesaj Gönderme (Asenkron)

<?php
namespace app\controller;

use support\Request;
use Webman\RedisQueue\Client;

class Index
{
  public function queue(Request $request)
  {
    // Kuyruk adı
    $queue = 'send-mail';
    // Veri, doğrudan dizi olarak iletilir, seri hale getirmeye gerek yok
    $data = ['to' => 'tom@gmail.com', 'content' => 'hello'];
    // Mesaj gönderme
    Client::send($queue, $data);
    // Gecikmeli mesaj gönderme, mesaj 60 saniye sonra işlenir
    Client::send($queue, $data, 60);

    return response('redis queue test');
  }

}

Client::send() geriye bir değer döndürmez, bu asenkron bir gönderimdir, mesajın %100 redis'e ulaşacağını garanti etmez.

İpucu
Client::send() asenkron olarak çalışır, bu sadece workerman çalışma ortamında kullanılabilir, komut satırı betiği için senkron arayüzü Redis::send() kullanılmalıdır.

Diğer Projelere Mesaj Gönderme

Bazı durumlarda webman\redis-queue kullanılamayan diğer projelere mesaj göndermek gerekebilir, aşağıdaki fonksiyonu kullanarak kuyruğa mesaj gönderme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

function redis_queue_send($redis, $queue, $data, $delay = 0) {
  $queue_waiting = '{redis-queue}-waiting';
  $queue_delay = '{redis-queue}-delayed';
  $now = time();
  $package_str = json_encode([
    'id'    => rand(),
    'time'   => $now,
    'delay'  => $delay,
    'attempts' => 0,
    'queue'  => $queue,
    'data'   => $data
  ]);
  if ($delay) {
    return $redis->zAdd($queue_delay, $now + $delay, $package_str);
  }
  return $redis->lPush($queue_waiting.$queue, $package_str);
}

Burada, $redis parametresi bir redis örneğidir. Örneğin, redis eklentisi kullanımı aşağıdaki gibidir:

$redis = new Redis;
$redis->connect('127.0.0.1', 6379);
$queue = 'user-1';
$data= ['bazı', 'veriler'];
redis_queue_send($redis, $queue, $data);

Tüketim

Tüketim işlemi yapılandırma dosyası config/plugin/webman/redis-queue/process.php içinde bulunur.
Tüketici dizini app/queue/redis/ altındadır.

php webman redis-queue:consumer my-send-mail komutunu çalıştırmak, app/queue/redis/MyMailSend.php dosyasını oluşturacaktır.

İpucu
Eğer komut mevcut değilse manuel olarak da oluşturulabilir.

<?php

namespace app\queue\redis;

use Webman\RedisQueue\Consumer;

class MyMailSend implements Consumer
{
  // Tüketilmesi gereken kuyruk adı
  public $queue = 'send-mail';

  // Bağlantı adı, plugin/webman/redis-queue/redis.php dosyasındaki bağlantıya karşılık gelir
  public $connection = 'default';

  // Tüketim
  public function consume($data)
  {
    // Dezilemelere gerek yok
    var_export($data); // Çıktı ['to' => 'tom@gmail.com', 'content' => 'hello']
  }
}

Not
Tüketim sırasında herhangi bir istisna veya hata fırlatılmazsa tüketim başarılı kabul edilir, aksi takdirde tüketim başarısız olur ve yeniden deneme kuyruğuna girer.
redis-queue'un ack mekanizması yoktur, onu otomatik bir ack (herhangi bir istisna veya hata oluşmaması durumunda) olarak düşünebilirsiniz. Eğer tüketim sırasında mevcut iletişimin tüketilmediğini işaretlemek istiyorsanız, el ile bir istisna fırlatıp mevcut iletişimi yeniden deneme kuyruğuna gönderebilirsiniz. Bu aslında ack mekanizmasıyla tamamen aynıdır.

İpucu
Tüketici, aynı ileti tekrar tüketilmez ve tüketildikten sonra otomatik olarak kuyruktan kaldırılır, manuel olarak kaldırılması gerekmez.

İpucu
Tüketim işlemi aynı anda birden fazla sunucuda ve çoklu süreçte gerçekleştirilebilir ve aynı ileti tekrar tüketilmez. Yeni kuyruk eklemek için process.php dosyasını değiştirmenize gerek yoktur. Yeni kuyruk tüketicisi eklerken, yalnızca app/queue/redis altına karşılık gelen Consumer sınıfını eklemeniz ve sınıf özelliği $queue ile tüketilmesi gereken kuyruk adını belirtmeniz yeterlidir.

İpucu
Windows kullanıcıları, webman'ı başlatmak için php windows.php komutunu çalıştırmalıdır, aksi takdirde tüketim işlemi başlatılmaz.

Farklı kuyruklar için farklı tüketim süreçleri ayarlama

Varsayılan olarak, tüm tüketiciler aynı tüketim sürecini paylaşırlar. Ancak bazen bazı kuyrukları ayrı ayrı tüketmek isteyebiliriz, örneğin yavaş işlemleri bir grup süreçte hızlı işlemleri ise başka bir grup süreçte tüketmek isteyebiliriz. Bunun için tüketicileri iki farklı dizine ayırabiliriz, örneğin app_path().'/queue/redis/fast' ve app_path() . '/queue/redis/slow' (dikkat: tüketici sınıfının isim alanını da değiştirmeniz gerekmektedir), yapılandırma şu şekilde olacaktır:

return [
  ...diğer yapılandırmalar burada kısaltıldı...

  'redis_consumer_fast' => [
    'handler'   => Webman\RedisQueue\Process\Consumer::class,
    'count'    => 8,
    'constructor' => [
      // Tüketici sınıf dizini
      'consumer_dir' => app_path() . '/queue/redis/fast'
    ]
  ],
  'redis_consumer_slow' => [
    'handler'   => Webman\RedisQueue\Process\Consumer::class,
    'count'    => 8,
    'constructor' => [
      // Tüketici sınıf dizini
      'consumer_dir' => app_path() . '/queue/redis/slow'
    ]
  ]
];

Dizin sınıflandırması ve ilgili yapılandırma ile farklı tüketiciler için farklı süreçleri kolayca ayarlayabiliriz.

Çoklu redis yapılandırması

Yapılandırma

config/plugin/webman/redis-queue/redis.php

<?php
return [
  'default' => [
    'host' => 'redis://192.168.0.1:6379',
    'options' => [
      'auth' => null,    // şifre, string türü, isteğe bağlı
      'db' => 0,      // veritabanı
      'max_attempts' => 5, // tüketim başarısız olduğunda, yeniden deneme sayısı
      'retry_seconds' => 5, // yeniden deneme aralığı, saniye cinsinden
    ]
  ],
  'other' => [
    'host' => 'redis://192.168.0.2:6379',
    'options' => [
      'auth' => null,    // şifre, string türü, isteğe bağlı
      'db' => 0,       // veritabanı
      'max_attempts' => 5, // tüketim başarısız olduğunda, yeniden deneme sayısı
      'retry_seconds' => 5, // yeniden deneme aralığı, saniye cinsinden
    ]
  ],
];

Yapılandırmada other key'ine sahip bir redis yapılandırması eklenmiştir.

Çoklu redis mesaj gönderimi

// `default` anahtarına sahip kuyruğa mesaj gönder
Client::connection('default')->send($queue, $data);
Redis::connection('default')->send($queue, $data);
// Aynı işlevi görür
Client::send($queue, $data);
Redis::send($queue, $data);

// `other` anahtarına sahip kuyruğa mesaj gönder
Client::connection('other')->send($queue, $data);
Redis::connection('other')->send($queue, $data);

Çoklu redis tüketimi

Tüketim yapılandırmasında other anahtarına sahip kuyruğa mesaj gönderme

namespace app\queue\redis;

use Webman\RedisQueue\Consumer;

class SendMail implements Consumer
{
  // Tüketilmesi gereken kuyruk adı
  public $queue = 'send-mail';

  // === Buraya `other` olarak ayarlandığından, tüketim yapılandırmasında `other` anahtarına sahip kuyruk tüketimdir ===
  public $connection = 'other';

  // Tüketim
  public function consume($data)
  {
    // Dezilemelere gerek yok
    var_export($data);
  }
}

Yaygın Sorunlar

Neden Workerman\Redis\Exception: Workerman Redis Wait Timeout (600 seconds) hatası alıyorum?

Bu hata sadece asenkron gönderim arabiriminde Client::send() fonksiyonunda mevcut olabilir. Asenkron gönderim, öncelikle iletileri yerel bellekte saklar ve işlem boşta olduğunda iletileri redis'e gönderir. Eğer redis, iletilerin üretim hızından daha yavaş bir hızda ileti alıyorsa veya işlem sürekli olarak başka bir işle uğraşıp bellekteki iletileri redis'e yeterince hızlı aktaramazsa, iletiler sıkışabilir. Eğer iletiler 600 saniyeden fazla süre sıkışırsa, bu hataya neden olur.

Çözüm: İleti gönderimi için eşzamanlı gönderim arabirimini Redis::send() kullanın.