Xử lý tập tin tĩnh

webman hỗ trợ truy cập tập tin tĩnh, tất cả các tập tin tĩnh đều được đặt trong thư mục public, ví dụ truy cập http://127.0.0.8787/upload/avatar.png thực ra là truy cập {thư mục dự án chính}/public/upload/avatar.png.

Lưu ý
Từ phiên bản 1.4 trở đi, webman hỗ trợ plugin ứng dụng, việc truy cập tập tin tĩnh bắt đầu bằng /app/xx/tên_tập_tin thực ra là truy cập vào thư mục public của plugin ứng dụng, tức là từ webman >= 1.4.0 không hỗ trợ truy cập các thư mục tại {thư mục dự án chính}/public/app/.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Plugin ứng dụng.

Tắt hỗ trợ tập tin tĩnh

Nếu không cần hỗ trợ tập tin tĩnh, hãy mở tệp config/static.php và đổi tùy chọn enable thành false. Sau khi tắt, mọi yêu cầu truy cập tập tin tĩnh sẽ trả về lỗi 404.

Thay đổi thư mục tập tin tĩnh

webman mặc định sử dụng thư mục public làm thư mục tập tin tĩnh. Nếu cần thay đổi, hãy sửa đổi hàm trợ giúp public_path() trong support/helpers.php.

Middleware tập tin tĩnh

webman đi kèm với một middleware tập tin tĩnh, vị trí là app/middleware/StaticFile.php.
Đôi khi chúng ta cần xử lý một số tập tin tĩnh, ví dụ như thêm tiêu đề HTTP cho tập tin tĩnh, cấm truy cập các tập tin bắt đầu bằng dấu chấm (.), có thể sử dụng middleware này.

Nội dung của app/middleware/StaticFile.php tương tự như sau:

<?php
namespace support\middleware;

use Webman\MiddlewareInterface;
use Webman\Http\Response;
use Webman\Http\Request;

class StaticFile implements MiddlewareInterface
{
  public function process(Request $request, callable $next) : Response
  {
    // Cấm truy cập vào các tệp ẩn bắt đầu bằng dấu chấm
    if (strpos($request->path(), '/.') !== false) {
      return response('<h1>403 forbidden</h1>', 403);
    }
    /** @var Response $response */
    $response = $next($request);
    // Thêm tiêu đề HTTP vượt quá tên miền
    /*$response->withHeaders([
      'Access-Control-Allow-Origin'   => '*',
      'Access-Control-Allow-Credentials' => 'true',
    ]);*/
    return $response;
  }
}

Nếu cần sử dụng middleware này, bạn cần mở tệp config/static.php và bật tùy chọn middleware.