Yêu cầu môi trường

1. Tạo dự án

composer create-project workerman/webman

2. Chạy

Đi vào thư mục webman

Đối với người dùng windows

Nhấn đôi vào windows.bat hoặc chạy php windows.php để khởi động

Lưu ý
Nếu có lỗi xuất hiện, có thể là một số hàm đã bị vô hiệu hóa, tham khảo Kiểm tra hàm bị vô hiệu hóa để gỡ cấm

Đối với người dùng linux

Chạy trong chế độ debug (dùng cho debugging phát triển)

php start.php start

Chạy trong chế độ daemon (dùng cho môi trường chạy thực tế)

php start.php start -d

Lưu ý
Nếu có lỗi xuất hiện, có thể là một số hàm đã bị vô hiệu hóa, tham khảo Kiểm tra hàm bị vô hiệu hóa để gỡ cấm

3. Truy cập

Truy cập trình duyệt vào http://địa chỉ_ip:8787