Redis

Cách sử dụng Redis tương tự như cơ sở dữ liệu, ví dụ plugin/foo/config/redis.php

return [
  'default' => [
    'host' => '127.0.0.1',
    'password' => null,
    'port' => 6379,
    'database' => 0,
  ],
  'cache' => [
    'host' => '127.0.0.1',
    'password' => null,
    'port' => 6379,
    'database' => 1,
  ],
];

Khi sử dụng

use support\Redis;
Redis::connection('plugin.foo.default')->get('key');
Redis::connection('plugin.foo.cache')->get('key');

Tương tự, nếu bạn muốn sử dụng cấu hình Redis của dự án chính

use support\Redis;
Redis::get('key');
// Giả sử dự án chính cũng cấu hình kết nối cache
Redis::connection('cache')->get('key');