Kiểm tra và vô hiệu hóa các hàm

Sử dụng tập lệnh này để kiểm tra xem có bất kỳ hàm nào bị vô hiệu hóa không. Chạy lệnh dưới đây trong cửa sổ dòng lệnh:

curl -Ss https://www.workerman.net/webman/check | php

Nếu có thông báo Functions tên_hàm đã bị vô hiệu hóa. Vui lòng kiểm tra disable_functions trong tập tin php.ini có nghĩa là các hàm phụ thuộc vào webman đã bị vô hiệu hóa và cần phải bỏ vô hiệu hóa trong tập tin php.ini để sử dụng webman một cách bình thường.

Để bỏ vô hiệu hóa, bạn có thể tham khảo cách thực hiện từ các phương pháp sau:

Phương pháp một

Cài đặt webman/console

composer require webman/console ^v1.2.35

Chạy lệnh sau

php webman fix-disable-functions

Phương pháp hai

Chạy tập lệnh sau để bỏ vô hiệu hóa:

curl -Ss https://www.workerman.net/webman/fix-disable-functions | php

Phương pháp ba

Chạy php --ini để tìm vị trí tập tin php.ini mà php cli sử dụng.

Mở tập tin php.ini, tìm disable_functions và bỏ vô hiệu hóa các hàm sau:

stream_socket_server
stream_socket_client
pcntl_signal_dispatch
pcntl_signal
pcntl_alarm
pcntl_fork
posix_getuid
posix_getpwuid
posix_kill
posix_setsid
posix_getpid
posix_getpwnam
posix_getgrnam
posix_getgid
posix_setgid
posix_initgroups
posix_setuid
posix_isatty
proc_open
proc_get_status
proc_close
shell_exec