Nhật ký

webman sử dụng monolog/monolog để xử lý nhật ký.

Sử dụng

<?php
namespace app\controller;

use support\Request;
use support\Log;

class FooController
{
  public function index(Request $request)
  {
    Log::info('log test');
    return response('hello index');
  }
}

Các phương thức được cung cấp

Log::log($level, $message, array $context = [])
Log::debug($message, array $context = [])
Log::info($message, array $context = [])
Log::notice($message, array $context = [])
Log::warning($message, array $context = [])
Log::error($message, array $context = [])
Log::critical($message, array $context = [])
Log::alert($message, array $context = [])
Log::emergency($message, array $context = [])

Tương đương với

$log = Log::channel('default');
$log->log($level, $message, array $context = [])
$log->debug($message, array $context = [])
$log->info($message, array $context = [])
$log->notice($message, array $context = [])
$log->warning($message, array $conte
xt = [])
$log->error($message, array $context = [])
$log->critical($message, array $context = [])
$log->alert($message, array $context = [])
$log->emergency($message, array $context = [])

Cấu hình

return [
  // Kênh nhật ký mặc định
  'default' => [
    // Bộ xử lý kênh mặc định, có thể thiết lập nhiều
    'handlers' => [
      [  
        // Tên lớp xử lý
        'class' => Monolog\Handler\RotatingFileHandler::class,
        // Tham số constructor của lớp xử lý
        'constructor' => [
          runtime_path() . '/logs/webman.log',
          Monolog\Logger::DEBUG,
        ],
        // Liên quan đến định dạng
        'formatter' => [
          // Tên lớp xử lý định dạng
          'class' => Monolog\Formatter\LineFormatter::class,
          // Tham số constructor của lớp xử lý định dạng
          'constructor' => [ null, 'Y-m-d H:i:s', true],
        ],
      ]
    ],
  ],
];

Đa kênh

monolog hỗ trợ nhiều kênh, mặc định sử dụng kênh default. Nếu bạn muốn thêm một kênh log2, cấu hình tương tự như sau:

return [
  // Kênh nhật ký mặc định
  'default' => [
    // Bộ xử lý kênh mặc định, có thể thiết lập nhiều
    'handlers' => [
      [  
        // Tên lớp xử lý
        'class' => Monolog\Handler\RotatingFileHandler::class,
        // Tham số constructor của lớp xử lý
        'constructor' => [
          runtime_path() . '/logs/webman.log',
          Monolog\Logger::DEBUG,
        ],
        // Liên quan đến định dạng
        'formatter' => [
          // Tên lớp xử lý định dạng
          'class' => Monolog\Formatter\LineFormatter::class,
          // Tham số constructor của lớp xử lý định dạng
          'constructor' => [ null, 'Y-m-d H:i:s', true],
        ],
      ]
    ],
  ],
  // Kênh log2
  'log2' => [
    // Bộ xử lý kênh mặc định, có thể thiết lập nhiều
    'handlers' => [
      [  
        // Tên lớp xử lý
        'class' => Monolog\Handler\RotatingFileHandler::class,
        // Tham số constructor của lớp xử lý
        'constructor' => [
          runtime_path() . '/logs/log2.log',
          Monolog\Logger::DEBUG,
        ],
        // Liên quan đến định dạng
        'formatter' => [
          // Tên lớp xử lý định dạng
          'class' => Monolog\Formatter\LineFormatter::class,
          // Tham số constructor của lớp xử lý định dạng
          'constructor' => [ null, 'Y-m-d H:i:s', true],
        ],
      ]
    ],
  ],
];

Sử dụng kênh log2 như sau:

<?php
namespace app\controller;

use support\Request;
use support\Log;

class FooController
{
  public function index(Request $request)
  {
    $log = Log::channel('log2');
    $log->info('log2 test');
    return response('hello index');
  }
}