MongoDB

webman mặc định sử dụng jenssegers/mongodb làm thành phần mongodb, nó được trích xuất từ dự án laravel và sử dụng cách tương tự như laravel.

Trước khi sử dụng jenssegers/mongodb, bạn cần cài đặt extension mongodb cho php-cli.

Sử dụng lệnh php -m | grep mongodb để kiểm tra xem php-cli đã cài đặt extension mongodb hay chưa. Lưu ý: Ngay cả khi bạn đã cài đặt extension mongodb cho php-fpm, điều này không đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng nó trong php-cliphp-cliphp-fpm là hai ứng dụng khác nhau và có thể sử dụng cấu hình php.ini khác nhau. Sử dụng lệnh php --ini để xem file cấu hình php.ini nào được sử dụng bởi php-cli.

Cài đặt

Đối với PHP>7.2

composer require -W illuminate/database jenssegers/mongodb ^3.8.0

Đối với PHP=7.2

composer require -W illuminate/database jenssegers/mongodb ^3.7.0

Sau khi cài đặt, bạn cần restart (không phải reload)

Cấu hình

Trong tập tin config/database.php, thêm kết nối mongodb, tương tự như sau:

return [

  'default' => 'mysql',

  'connections' => [

     ...Bạn có thể bỏ qua các cấu hình khác...

    'mongodb' => [
      'driver'  => 'mongodb',
      'host'   => '127.0.0.1',
      'port'   => 27017,
      'database' => 'test',
      'username' => null,
      'password' => null,
      'options' => [
        // ở đây bạn có thể truyền thêm cài đặt cho Mongo Driver Manager
        // xem chi tiết các tham số mà bạn có thể sử dụng tại https://www.php.net/manual/en/mongodb-driver-manager.construct.php trong phần "Uri Options"

        'appname' => 'homestead'
      ],
    ],
  ],
];

Ví dụ

<?php
namespace app\controller;

use support\Request;
use support\Db;

class UserController
{
  public function db(Request $request)
  {
    Db::connection('mongodb')->collection('test')->insert([1,2,3]);
    return json(Db::connection('mongodb')->collection('test')->get());
  }
}

Xem thêm tại

https://github.com/jenssegers/laravel-mongodb