Tùy chỉnh 404

Khi gặp lỗi 404, webman sẽ tự động trả về nội dung trong tệp public/404.html, vì vậy các nhà phát triển có thể chỉnh sửa trực tiếp tệp public/404.html.

Nếu bạn muốn kiểm soát nội dung lỗi 404 theo cách động, ví dụ như trả về dữ liệu json {"code:"404", "msg":"404 not found"} trong yêu cầu ajax, và trả về mẫu app/view/404.html khi yêu cầu trang web, vui lòng tham khảo ví dụ sau.

Dưới đây là ví dụ sử dụng mẫu gốc PHP, các mẫu khác như twig, blade, think-template cũng tương tự.

Tạo tệp app/view/404.html:

<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>404 not found</title>
</head>
<body>
<?=htmlspecialchars($error)?>
</body>
</html>

Trong config/route.php, thêm đoạn mã sau:

use support\Request;
use Webman\Route;

Route::fallback(function(Request $request){
  // Trả về json trong yêu cầu ajax
  if ($request->expectsJson()) {
    return json(['code' => 404, 'msg' => '404 not found']);
  }
  // Trả về mẫu 404.html trong yêu cầu trang web
  return view('404', ['error' => 'some error'])->withStatus(404);
});

Tùy chỉnh 500

Tạo tệp app/view/500.html:

<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>500 Internal Server Error</title>
</head>
<body>
Mẫu lỗi tùy chỉnh:
<?=htmlspecialchars($exception)?>
</body>
</html>

Tạo tệp app/exception/Handler.php (nếu thư mục không tồn tại, hãy tự tạo):

<?php

namespace app\exception;

use Throwable;
use Webman\Http\Request;
use Webman\Http\Response;

class Handler extends \support\exception\Handler
{
  /**
   * Render và trả về
   * @param Request $request
   * @param Throwable $exception
   * @return Response
   */
  public function render(Request $request, Throwable $exception) : Response
  {
    $code = $exception->getCode();
    // Trả về dữ liệu json trong yêu cầu ajax
    if ($request->expectsJson()) {
      return json(['code' => $code ? $code : 500, 'msg' => $exception->getMessage()]);
    }
    // Trả về mẫu 500.html trong yêu cầu trang web
    return view('500', ['exception' => $exception], '')->withStatus(500);
  }
}

Cấu hình config/exception.php:

return [
  '' => \app\exception\Handler::class,
];