Ví dụ đơn giản

Trả về chuỗi

Tạo controller mới

Tạo file app/controller/UserController.php như sau

<?php
namespace app\controller;

use support\Request;

class UserController
{
  public function hello(Request $request)
  {
    $default_name = 'webman';
    // Lấy tham số name từ yêu cầu get, nếu không có tham số name được truyền thì trả về $default_name
    $name = $request->get('name', $default_name);
    // Trả về chuỗi cho trình duyệt
    return response('hello ' . $name);
  }
}

Truy cập

Truy cập vào trình duyệt http://127.0.0.1:8787/user/hello?name=tom

Trình duyệt sẽ trả về hello tom

Trả về json

Thay đổi file app/controller/UserController.php như sau

<?php
namespace app\controller;

use support\Request;

class UserController
{
  public function hello(Request $request)
  {
    $default_name = 'webman';
    $name = $request->get('name', $default_name);
    return json([
      'code' => 0, 
      'msg' => 'ok', 
      'data' => $name
    ]);
  }
}

Truy cập

Truy cập vào trình duyệt http://127.0.0.1:8787/user/hello?name=tom

Trình duyệt sẽ trả về {"code":0,"msg":"ok","data":"tom""}

Sử dụng hàm trợ giúp json sẽ tự động thêm header Content-Type: application/json vào phản hồi.

Trả về xml

Tương tự, sử dụng hàm trợ giúp xml($xml) sẽ trả về một phản hồi xml có header Content-Type: text/xml.

Tham số $xml có thể là chuỗi xml, hoặc là đối tượng SimpleXMLElement

Trả về jsonp

Tương tự, sử dụng hàm trợ giúp jsonp($data, $callback_name = 'callback') sẽ trả về một phản hồi jsonp.

Trả về view

Thay đổi file app/controller/UserController.php như sau

<?php
namespace app\controller;

use support\Request;

class UserController
{
  public function hello(Request $request)
  {
    $default_name = 'webman';
    $name = $request->get('name', $default_name);
    return view('user/hello', ['name' => $name]);
  }
}

Tạo file app/view/user/hello.html như sau

<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>webman</title>
</head>
<body>
hello <?=htmlspecialchars($name)?>
</body>
</html>

Truy cập vào trình duyệt http://127.0.0.1:8787/user/hello?name=tom
sẽ trả về một trang html có nội dung hello tom.

Lưu ý: webman mặc định sử dụng cú pháp gốc của php làm mẫu. Để sử dụng các mẫu khác, xem chi tiết tại view.