วิธีการอัพเกรด

composer require workerman/webman-framework ^1.4.3 && composer require webman/console ^1.0.27 && php webman install

โปรดทราบ
เนื่องจากตัวแทน Composer ของ Alibaba Cloud หยุดซิงโครไปยังฐานข้อมูลต้นทางจากเรือง Composer ทางการ์อินิฉในประเทศแน้นงังนำข้อมูลจากต้นทาง Composer พื้นฐาน โปรดใช้คำสั่งต่อไปนี้ composer config -g --unset repos.packagist เพื่อกลับมาใช้ข้อมูลจากต้นทาง Composer ทางการ