ทดสอบหน่วย

การติดตั้ง

composer require --dev phpunit/phpunit

การใช้

สร้างไฟล์ tests/TestConfig.php สำหรับทดสอบการกำหนดค่าฐานข้อมูล

<?php
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class TestConfig extends TestCase
{
  public function testAppConfig()
  {
    $config = config('app');
    self::assertIsArray($config);
    self::assertArrayHasKey('debug', $config);
    self::assertIsBool($config['debug']);
    self::assertArrayHasKey('default_timezone', $config);
    self::assertIsString($config['default_timezone']);
  }
}

การรัน

ในไดเรกทอรีโปรเจครัน ./vendor/bin/phpunit --bootstrap support/bootstrap.php tests/TestConfig.php

ผลลัพธ์คล้ายกับนี้:

PHPUnit 9.5.10 by Sebastian Bergmann and contributors.

.                                  1 / 1 (100%)

Time: 00:00.010, Memory: 6.00 MB

OK (1 test, 5 assertions)